Sòng bài online(www.84vng.com):九加一控股股东张卫平拟以个人名义向山西古交农业商行股份有限公司申请借款500万

admin 1个月前 (10-20) 财经 3 0

Sòng bài online(www.84vng.com):Sòng bài online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sòng bài online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Sòng bài online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

挖贝网10月19日,九加一(870760)近日发布公告,公司控股股东、实际控制人、董事张卫平为支持公司发展,拟以个人名义向山西古交农业商行股份有限公司申请借款人民币500万元,期限12个月,用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营,此笔借款的利息由公司承担。

因张卫平借支该笔借款后将全部用于公司经营,故公司同意以保证的方式为张卫平的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。另外子公司山西九加一园林建筑设计有限公司以保证的方式进行反担保;自然人:张卫平、徐丽霞、张佳丽、常自平以保证方式进行反担保。具体担保及反担保情况以公司与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

担保协议的主要内容:

担保人:山西九加一生态环境治理股份有限公司

被担保人:张卫平

担保方式:连带责任担保

担保金额:500万元

担保原因:张卫平的该笔借款将全部用于公司日常经营和业务发展。

担保事项的利益与风险:该项借款将全额用于公司日常经营与业务拓展,公司为股东提供对外担保实质是为公司经营发展融资,有利于公司发展。

对公司的影响:上述关联交易是公司正常经营和业务发展所需,是合理的、必要的,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,对公司及子公司经营发展有积极影响。

挖贝网资料显示,九加一主要经营模式以传统招投标的市政景观类设计施工项目为主,公司积极收集工程项目的招标信息,凭借良好的行业口碑及项目经验积累,通过客户招标、邀标、竞争性谈判等营销模式承接各类景观设计服务项目、园林和市政施工项目以及养护项目。

网友评论

 • (*)

最新评论

文章归档

  站点信息

  • 文章总数:10108
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:2344
  • 评论总数:6843
  • 浏览总数:714768