Chơi cờ bạc online(www.vng.app):川润股份(002272.SZ):董事长不再兼任总经理、聘任董事钟海晖为总经理

admin 2个月前 (12-15) 财经 2 0

số đề la gì(www.vng.app):số đề la gì(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。số đề la gì(www.vng.app)game tài Xỉu số đề la gì online công bằng nhất,số đề la gì(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

格隆汇12月14日丨川润股份(002272)(002272.SZ)公布,公司董事会于近日收到罗永忠的书面辞职报告,为进一步优化公司治理结构,提升经营团队能力建设,推动公司经营管理工作持续健康发展,罗永忠申请不再兼任公司总经理职务。辞任总经理职务后,罗永忠仍将担任公司董事长及相关专门委员会委员等职务。罗永忠所负责的总经理相关工作已进行交接,其辞任总经理职务不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

,

Chơi cờ bạc online(www.vng.app):Chơi cờ bạc online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Chơi cờ bạc online(www.vng.app)game tài Xỉu Chơi cờ bạc online online công bằng nhất,Chơi cờ bạc online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

为保证公司生产经营活动正常开展,经公司董事会提名委员会提名和审查,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》,同意聘任董事钟海晖为公司总经理,董事李辉兼任公司副总经理,高欢为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

,

casino online vaobo88(www.84vng.com):casino online vaobo88(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。casino online vaobo88(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,casino online vaobo88(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

网友评论

 • (*)

最新评论

文章归档

  站点信息

  • 文章总数:11014
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:4380
  • 评论总数:8251
  • 浏览总数:773699